Finançament

Es treballa per analitzar i proposar instruments i metodologies per al finançament universitari en els propers anys, així com els mecanismes per a la millora de l’eficiència i l’economia internes

L’ACUP treballa per generar estudis i propostes dirigits
a la millora i adequació del finançament universitari

L’ACUP realitza estudis i informes per millorar el finançament universitari a Catalunya i participa en els debats i fòrums nacionals i internacionals en matèria de finançament de l’educació superior i la recerca. 

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya estableix la necessitat que les universitats disposin d’un model de finançament adequat, els objectius del qual es basin en tres grans principis: suficiència, equitat i retiment de comptes. En aquesta línia, des de l’Associació i amb totes les universitats que en són membres es treballa per generar estudis i propostes dirigits a la millora i adequació del finançament universitari a Catalunya. En aquest sentit, destaca la feina realitzada a la Comissió de Gerents de les universitats de l’ACUP. Així mateix, l’ACUP ha participat als darrers anys en diversos fòrums i seminaris tant al nostre país i a la resta de l’Estat com internacionals, on s’analitzen i debaten els models, els instruments i la gestió de les finances de les universitats.

L’any 2006 l’ACUP va treballar intensament per tal de concretar una millora del finançament de les universitats públiques catalanes, en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Fruit d’aquest treball de col·laboració, el Govern de la Generalitat va aprovar, l’octubre de 2006, el Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes per al període 2007-2010. Aquest pla estableix l’increment del finançament de les universitats públiques durant el quadrienni 2007-2010 en una mitjana d’un 12,12% anual, d’acord amb els objectius fixats per la Unió Europea per a la despesa en recerca i desenvolupament a l’any 2010. Bona part de la millora del finançament de les universitats per el quadrienni 2007-2010 havia d’anar destinat a projectes i objectius per a la millora de l’activitat universitària, concretament per a la millora docent, la missió de recerca i de transferència, la millora de la relació universitat/societat i la gestió i la millora de l’eficàcia i l’eficiència de les universitats. Malgrat que bona part d’aquests recursos aprovats pel Govern de la Generalitat no han estat encara transferits a dia d’avui a les universitats, la tasca realitzada en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya va suposar un treball tècnic de gran rellevància.

Així mateix, durant l’any 2010 es van dur a terme diversos estudis sobre el finançament de les universitats públiques catalanes, degut que aquell any finalitzava l’aplicació del model de distribució de recursos de la Generalitat per a les universitats públiques catalanes. Concretament, tant la Comissió de Gerents de les universitats de l’ACUP com els propis Consells Socials de les universitats, així com una comissió tècnica ad hoc van treballar per analitzar i proposar instruments i metodologies per al finançament universitari en els propers anys, així com els mecanismes per a la millora de l’eficiència i l’economia internes.