Missió

El preàmbul dels Estatuts de l’ACUP diu textualment: “Autonomia, catalanitat i modernitat va ser una trilogia constant que va presidir els Congressos Universitaris Catalans de 1903 i 1918. Aquests ideals i aspiracions intel·lectuals no es poden considerar esgotats i són els que inspiren la voluntat de col·laboració de les universitats públiques catalanes. Una autonomia que no respon sinó a treball i responsabilitat, que és el que porta les universitats a asociarse per fer plantejaments de conjunt, en bé del progrés del país. Des d’un profund coneixement de la història universitària a Catalunya, el que permet recordar les paraules de Tirant lo Blanc quan afirma que “qui oblida lo passat, oblida a sí mateix”, la universitat vol treballar pel futur. El fet que les universitats públiques catalanes creïn una associació vol fer palesa la seva voluntat de col·laboració, com una sola veu, en tots aquells temes en què la unanimitat sigui possible. Una col·laboració entre elles i amb l’Administració, per aprofundir la trajectòria cultural de Catalunya.

Com en altres moments històrics, en què la iniciativa catalana ha hagut de donar respostes pròpies als problemes de la universitat, ara també es fa més necessari que mai poder disposar d’unes eines i d’una Llei catalana, que arribin a ser el vehicle de l’autonomia que la universitat requereix per tal que la creativitat sigui possible. Una creativitat que resulta necessària per a la renovació permanent de l’educació i el foment d’una recerca de qualitat científica indiscutible, que han de ser practicats en un ambient de confiança, en una universitat vinculada a la realitat social, permeable al món que l’envolta i que treballa per aconseguir la major cohesió social possible”.

Els rectors de les universitats que van constituir i posar en marxa l’ACUP l’any 2002 són:

Joan Tugores (UB); Lluís Ferrer (UAB); Josep Ferrer (UPC); Maria Rosa Virós (UPF); Joan Batlle (UdG); Joan Viñas (UdL); Lluís Arola (URV); Gabriel Ferraté (UOC). 

A partir dels anys 2006-2007, l’ACUP ha intensificat en gran mesura la seva activitat i la seva presència pública, adquirint una experiencia que, avui dia, podem afirmar que la situa com una associació universitària de referència en el panorama europeu. Així ho testimonia el volum considerable de relacions i projectes que es duen a terme en el panorama internacional. A partir de la creació d’una Secretaria Executiva i de la generació d’una estrategia conjunta que pretén situar Catalunya com un espai universitari de referència al sud d’Europa, l’Associació ha generat un seguit d’iniciatives per a la millora de les universitats que en són membres i pel conjunt del sistema universitari en les seves diferents tasques: formació, recerca, transferència de coneixements a la societat i gestió interna. Una fita significativa en aquest camí va ser la publicació, el juny de 2008, del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, un document que proposa un model de futur per a la universitat catalana, modern, innovador i al servei de la societat i el seu progrés, i que, alhora, es concreta en tot un seguit d’estratègies i projectes específics a desplegar en els propers anys per caminar cap a aquesta universitat innovadora al servei de la societat.