Relacions Laborals

La coordinació de l’àmbit de relacions laborals permetrà
definir un autèntic espai laboral del conjunt de les universitats públiques catalanes

La coordinació de relacions laborals pretén millorar la gestió de personal, tant en el si de la universitat pública com en el seu conjunt, per facilitar i promoure la mobilitat interuniversitària, que comparteixi un model de desenvolupament i carrera professional dels diferents col·lectius i que estableixi unes condicions bàsiques de treball comunes.

El marc de relacions laborals de les universitats públiques de Catalunya s’estructura a diferents nivells. D’una banda, en la Mesa d’Universitats, que és el marc de negociació dels aspectes comuns a tot el personal de les universitats (retribucions, acció social, plans de previsió social complementaris, drets sindicals i de participació). De l’altra, en quatre instàncies per a la negociació col·lectiva de les condicions laborals dels diferents col·lectius de personal que presten servei a les universitats públiques catalanes, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis, en ambdós casos en funció de la seva vinculació com a funcionaris o laborals. En aquest darrer marc s’han acordat els convenis laborals de PAS i PDI per al conjunt de les universitats públiques de Catalunya, que actualment ja han finalitzat la seva vigència, i s’està en procés de negociació del primer acord sobre les condicions de treball del Personal d’Administració i Serveis Funcionari.

Polítiques de personal compartides